שלום אורח | להתחברות

דואר אלקטרוני: sales@mcarmel.co.il | זקוקים לתמיכה: 03-532-4986
דואר אלקטרוני: sales@mcarmel.co.il
זקוקים לתמיכה: 03-532-4986

תקנון האתר

מבוא

קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת מדבקות כרמל בע”מ (להלן “החברה”) המפעילה את החנות המקוונת בכתובת www.mcarmel.co.il  (להלן “האתר”).

 1. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.
 2. האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המוצרים המוצעים באתר

 1. תמונת המוצר המופיעה בכרטיס המוצר ובדף המוצר מייצגת את הצורה הכללית של המוצר אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות פרטים בעיצוב ללא הודעה מוקדמת. מרבית המוצרים מסומנים במק”ט ופרטים מזהים ולעיתים גם טקסט פרסומי, אשר יתכן ואינם מופיעים בתמונה שבאתר. המזמין רשאי לבקש לראות מראש את התוכן הנוסף למוצר.

המחירים הנהוגים באתר

 1. המוצרים נמכרים באתר על פי מחירון מדורג אשר מראה את מחיר היחידה המשתנה בהתאם לכמות המוזמנת. במחירון מצויינת הכמות המקסימלית להזמנה מאותו פריט.
  להזמנת כמות מעל המקסימום יש להגיש בקשה להצעת מחיר (בל”מ) ולקבל הצעת מחיר ייחודית.
 2. בנוסף למחירון המדורג, לעיתים ניתנות באתר הטבות, הנחות ומבצעים נוספים המתיחסים לכמות הקניה, סוג המוצרים וכדומה.
  תנאי המכירה בכל מקרה כנ”ל יפורטו בתקנון נפרד לכל סוג של מבצע.
 3. החברה רשאית לשנות את המחירים ואת שיעורי ההנחות ולהפסיק מבצעים בכל עת וללא הודעה מראש. השינוי יחול על הזמנות שטרם אושרו ע”י אישור הזמנה.

אופן ביצוע ההזמנה

 1. רשאים לבצע הזמנה בגירים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל. על המשתמש להחזיק תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכן להיות בעל כתובת בישראל.
 2. טרם ביצוע הזמנה, נדרש המשתמש להרשם לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמה. בעת מילוי פרטי ההזמנה יידרש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים שידרשו לעיבוד ההזמנה (כגון שיטת משלוח ואמצעי תשלום).
  מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 4. לאחרמשלוח ההזמנה באמצעות האתר יקבל המזמין מסר אלקטרוני אוטומטי הכולל את פרטי ההזמנה ומאשר כי ההזמנה נקלטה במערכת החברה.
  לאחר קליטת ההזמנה תבצע החברה בדיקה של ההזמנה ולאחר אישורה יישלח למזמין אישור הזמנה.
 5. במקרים שתמצא לנכון, תשלח החברה למזמין דוגמאות של המוצרים שהזמין או דוגמאות בעלי מאפיינים דומים על מנת לאפשר למזמין לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיו. על המזמין להחזיר את הדוגמאות שנשלחואליו חתומות על ידו כאישור לכך שבדק את הדוגמאות ומצאן מתאימות לצרכיו וכי הוא מוותר לחלוטין על האפשרות לבטל את ההזמנה ו\או להחזיר את המוצרים.
 6. באחריות המזמין לוודא את התאמת המוצרים לצרכיו (נוסח, צורה, חומר וכו’) וכןלקבל אישור מראש על התאמת המוצרים מהגורמים המוסמכים (המתכננים, בודקי חברת החשמל, מכבי האש, מכון התקנים וכדומה).
  המזמין יכול לבקש מהחברה דוגמאות מוצרים טרם הרכישה.
 7. נא שים לב לכך שהזמנת לקוח מחייבת את החברה רק לאחר שהמזמין קיבל אישור הזמנה מהחברה.
  כל זאת אינו גורע מזכותה של החברה שלא לבצע את מסירת המוצרים בשל אי הסדרת תשלום עבור ההזמנהאו אי עמידה בתנאי אחר של ההזמנה כגון אישור דוגמאות שנשלחו למזמין לאישור.
 8. התשלוםבגין המוצרים שהוזמנו יבוצע באחת הדרכים הבאות בהתאם לבחירת המזמין:

                                 א.         חיוב כרטיס אשראי דרך האינטרנט – מסירת פרטי כרטיס אשראי דרך חיבור מאובטח בהצפנת SSL.

                                 ב.         מסירת פרטי כרטיס אשראי בטלפון – לאחר ביצוע ההזמנה נציג החברה יצור קשר טלפוני עם המזמין לקבלת פרטי כרטיס האשראי.

                                  ג.          משלוח שיק על ידי המזמין למשרדי החברה.

                                 ד.         תשלום בהעברה בנקאית – אישור ההזמנה שיקבל הלקוח יכלול את כל הפרטים הדרושים לביצוע ההעברה הבנקאית.

 1. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישומיההזמנה במחשבי החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברת האשראי, לאנפרע השיק, או לא אושרה ההעברה הבנקאית יקבל המזמין הודעה על כך ויתבקש להסדיר את התשלום. לא הוסדר התשלום תוך 7 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה למזמין, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

ביטול הזמנות

18.המזמין רשאי לבטל את הזמנתו ולהחזיר את המוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק”).

19.ניתן לבטל רכישת מוצרים ממועד ההזמנה ועד 14 יום, מיום קבלת המוצרים. הביטול יעשה בהודעה שתישלח באמצעות הדואר האלקטרוני אל החברה. מיד לאחר קבלת ההודעה יימסרו למזמין הנחיות כיצד להחזיר את המוצרים או כיצד תדאג החברה לאיסופם.

20.במקרה של ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצרים אל המזמין, תחזיר החברה למזמין את מלוא הסכום ששולם תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול.

21.אם נשלחו המוצרים למזמין לפני קבלת הודעת ביטול, יחזיר המזמין את המוצרים לחברה על חשבונו באמצעות דואר רשום, דואר חבילות או דואר שליחים. כמו כן יחויב המזמין בדמי המשלוח של המוצרים אליו. מוסכם כי התנאי לקבלת המוצרים על ידי החברה הוא שהמזמין יחזיר את המוצרים שלמים ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובאריזתם המקורית. קבלת המוצרים או חלקם בחזרה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערך המוצרים כתוצאה מהרעה במצבם. החברה תחזיר למזמין את הכספים המגיעים לו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים המוחזרים.

22.במקרה שנשלחו למזמין דוגמאות של מוצרים לאישור, והמזמין אישר את התאמת המוצרים לצרכיו- לא יוכל המזמין לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצרים לחברה.

23.במקרה של פגם במוצרים, או אי התאמה בין מוצרים שסופקו לבין המפרט שנמסר לו על ידי החברה, רשאי המזמין להחזיר את המוצרים או חלקם. החברה תבטל את חיובו של המזמין בשל הפריטים שהוחזרו ולא ייגבו ממנו דמי ביטול כלשהם. התשלום למזמין יבוצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים המוחזרים.

24.החברה רשאית לבטל הזמנה או מכירה, כולה או חלקה במקרה של טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצרים ובין אם בתיאורם וכן במקרה של כוח עליון ובמקרים אחרים על פי שיקול דעתה.

25.אזלו המוצרים מהמלאי לפני משלוח אישור הזמנה, רשאית החברה שלא לבצע את המכירה.

26.הודעת החברה על ביטול המכירה תימסר למזמין בכתב או בדואר האלקטרוני לכתובת שנמסרה בעת הזמנה.

אספקת המוצרים

 1. אישור ההזמנה יישלח ככללתוך 2 ימי עסקים ממועד קליטת הזמנת הלקוח.
  במרבית המקרים ההספקה היא ממלאי קיים ורק במקרים מועטים האספקה היא חלקית מהמלאי וההשלמה נשלחת לכל המאוחר תוך 8 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה.
 2. עלהמזמינים משלוח ע”י שליח/דואר שליחים לכתובת מחוץ לאיזור תל-אביב/פתח-תקוה, לוודא שאכן קיים שירות דואר שליחים לכתובת זו, שאם לא כן, המסירה תתבצע בסניף הדואר הקרוב לכתובת שנמסרה.
 3. החברה לא תהיה אחראית לאיחורבאספקת ההזמנה במקרים הבאים: כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

דמי משלוח

 1. בעת ביצוע ההזמנה יתבקש המזמין לבחור באחת משיטות המשלוח המצויינותבאתר. סכומי דמי המשלוח מפורטים בעגלת הקניות.
 2. דמי המשלוח ישולמו ע”י המזמיןביחד עם התשלום עבור המוצרים אלא אם כן קיבל פטור מדמי משלוח.
 3. התקנון של רשות הדואר לישראל, או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת אתהמשלוחים ללקוחותיה, יחולו את לקוחות החברה.
 4. דמי המשלוחהמצוינים באתר מתייחסים לעלות המשלוח המינימלית באותו סוג משלוח. החברה סופגת את ההפרשים במשלוחים כבדים יותר.
  בהזמנות המבוצעות דרך האתר, החברה אינה מחייבת בסכומים נוספים כגון “דמי טיפול”, “דמי אריזה” וכדומה.
 5. עבור הזמנות שלא דרך האתר אלא באמצעות פקס, אימייל וכו’ יחויב הלקוח בדמי טיפול בסך 15.00 ש”ח+מע”מ.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים בקשר לתפעולהאתר או לגבי המוצרים המוצגים באתר ובקשר למפרט הטכני, מידע על עמידות המוצרים וכיוצא בזאת, ניתן לפנות אל החברה באחת מהדרכים המצויינות בדף שירות הלקוחות באתר.
  נציגינו ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה והשימוש באתר, על מנת להפוך את הרכישה לנוחה ויעילה.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע הקשור בלקוחותינו. כל העברה של מספר כרטיס אשראי אל האתר וממנו נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSLהידוע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

כללי

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין, למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימושן/או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצריםו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו בלתי תקינים. ואחריותה לא תעלה בשום מקרה על הסכום ששולם עבור המוצרים.
 3. השימוש במונח “ימי עבודה” או “ימי עסקים” בתקנון זה משמעוימים א’-ה’, לא כולל ערבי חג וימי חג.
 4. הסמלים וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובתמונות מוצרי החברה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותההבלעדית של חברת מדבקות כרמל בע”מ.
 5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמהלכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 6. כל רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרךהאתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הרישומים.
 7. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב- יפו, בלבד.
 8. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנוןזה לפי שיקול דעתה.

            התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 9.3.2010.

© עוצב ופותח ע"י אופוס | כל הזכויות שמורות למדבקות כרמל | 2020

© כל הזכויות שמורות למדבקות כרמל | 2020

עוצב ופותח ע"י אופוס

עגלת קניות מוצר הוסר ביטול
 • אין מוצרים בעגלה
X
×